Privatlivspolitik for  AutoStar ApS Word2Go ApS Translation2Go ApS Som dataansvarlig virksomhed ønsker AutoStar, Word2Go og Translation2Go at leve op til databeskyttelseslovgivningen. Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder man har som registreret. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af person data. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger Navn AutoStar ApS, Word2Go ApS og Translation2Go ApS Adresse Rysensteesgade 1, 4th Adresse 1564 København V CVR-nr. DK21248835 Tlf: +45 40312030 E-mail: peter@auto-star.eu Web:                www.auto-star.eu  www.word2go.dk  www.translation2go.dk  Kontakt vedrørende databeskyttelse Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på følgende måder: På e-mail: Skriv til:     peter@bestprice.dk Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. Ved brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. Peter Larsen.  Vores behandling af personoplysninger Kategorier af personoplysninger De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte: Oplysninger om personer hos forretningsforbindelser: Almindelige personoplysninger, herunder o identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail o arbejdsplads, stillingsbetegnelse og jobfunktion o oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig o evt. portrætfoto og CV Oplysninger om personer forbindelse med tekstuelle opgaver, research og eller køb/salg eller brokering på vegne af forretningsforbindelser: Hvis du er aflønnet af AutoStar ApS, Word2Go ApS og/eller Translation2Go ApS i forbindelse med udførelsen af tekstuelle opgaver, research og eller køb/salg eller brokering, samt evt. betaling eller fakturering, har AutoStar ApS, Word2Go ApS og/eller Translation2Go ApS pligt til at indrapportere visse oplysninger til danske myndigheder samt EU. AutoStar ApS, Word2Go ApS og/eller Translation2Go ApS indsamler og behandler derfor, udover ovenstående, følgende typer af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger, herunder o løn, bankkonto og skatteoplysninger og pensionsforhold o oplysninger om tekstuelle opgaver, research og eller køb/salg eller brokering, udført af dig o din underskrift o oplysninger om orlov og ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning CPR-nummer o CPR-nummer for at kunne identificere dig utvetydigt, når vi skal indberette oplysninger om din løn, pension mv. efter reglerne om indberetningspligt og refusionsanmodning i det pågældende projekt/den pågældende opgave. Følsomme personoplysninger o Helbredsmæssige forhold, men kun omhandlende fravær ifm. sygdom og/eller barsel og tilhørende dagpengerefusion. Formål og retsgrundlag Vores databehandlinger har følgende formål: Administration af forretningsforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af forretningsforhold samt løbende samarbejde   Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er: Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tekstuelle opgaver, research og eller køb/salg eller brokering, samt evt. betaling eller fakturering, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten. Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme AutoStar ApS, Word2Go ApS og/eller Translation2Go ApS’  forretningsområder og tilbyde samarbejdspartnere den bedste service og gode tilbud. Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag. Vi videregiver ikke interessentoplysninger til andre virksomheder, men i tilfælde hvor AutoStar ApS, Word2Go ApS og/eller Translation2Go ApS udfører tekstuelle opgaver, research og eller køb/salg eller brokering, kan nogle almindelige personoplysninger (navn, stilling, e-mail, telefon, arbejdsplads) blive delt med denne partner med henblik på markedsføring. Vi vil iagttage lovgivningens krav om de særlige procedurer, der skal følges, herunder at du får mulighed for at gøre indsigelse. Vores videregivelse vil ske i henhold til betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme AutoStar ApS, Word2Go ApS og/eller Translation2Go ApS’  forretningsområder og tilbyde samarbejdspartnere den bedste service og gode tilbud. Statistik. AutoStar ApS, Word2Go ApS og/eller Translation2Go ApS udfører ikke statistisk behandling af indsamlede personoplysninger Kategorier af modtagere Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger  Forretningsforbindelser som led i samarbejdstiltag under iagttagelse af de derom gældende regler Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler Sletning Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige. AutoStar ApS, Word2Go ApS og/eller Translation2Go ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende forretningsforhold, potentielle reklamationssager og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt. Dine rettigheder Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. Dine rettigheder Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Ret til sletning Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Ret til begrænsning af behandling Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.   Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Ret til indsigelse Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne. Ret til at få information om nye formål Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål. Ret til at trække dit samtykke tilbage Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret). Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. AutoStar Auto Star - www.auto-star.eu - info@auto-star.eu - +45 40 31 20 30 Rysensteensgade 1, 4.th - DK-1564 Copenhagen V - Denmark Classic car sales, automotive research and consulting